POLISI PRIVASI

SMART SECURITY SOLUTIONS SDN BHD (formerly known as Money Guide Advisory Sdn Bhd) (Company No. 1237291M) ("Smart Security") komited untuk melindungi data peribadi yang diberikan oleh anda berpandukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“APDP”). Polisi ini (yang boleh dipinda dan dikemaskini oleh Smart Security daripada semasa ke semasa) bertujuan untuk menggariskan kaedah yang akan digunakan oleh Smart Security dalam memelihara hak-hak dan perlindungan yang layak kepada anda di bawah APDP. Polisi ini disediakan dalam Bahasa Inggeris [dan Bahasa Melayu] dan sekiranya wujud sebarang konflik di antara polisi yang berbahasa Inggeris [dan berbahasa Melayu], polisi yang berbahasa Inggeris akan diguna pakai.

Dengan mengakses laman sesawang ini,anda dianggap telah membaca, memahami dan menerima terma-terma Polisi Privasi ini dan bersetuju dan membenarkan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda oleh Smart Security.